B. Knelange h.o.d.n. mijndrukker.nl (hierna: mijndrukker.nl) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81995172 en is gevestigd aan Noordervesting 1 (1135CL) te Edam.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door mijndrukker.nl.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Producten en Diensten: de Producten en Diensten die mijndrukker.nl aanbiedt is bemiddeling voor de creatie en realisatie in drukwerk, print en signing, het leveren van drukwerk en bedrukte producten en aanverwante diensten in de meest brede zin, alsmede advisering en begeleiding bij de realisatie van grafische producties.
 6. Dienstverlener: B. Knelange h.o.d.n. mijndrukker.nl, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: mijndrukker.nl.
 7. Opdrachtgever: de Consument en het Bedrijf die mijndrukker.nl heeft aangesteld, projecten aan mijndrukker.nl heeft verleend voor Producten en Diensten die door mijndrukker.nl worden uitgevoerd, of waaraan mijndrukker.nl een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en mijndrukker.nl, alsmede voorstellen van mijndrukker.nl voor Diensten die door mijndrukker.nl aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door mijndrukker.nl waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij een akkoord van Opdrachtgever op elk Aanbod van mijndrukker.nl, elke Overeenkomst tussen mijndrukker.nl en Opdrachtgever en op elke dienst en product die door mijndrukker.nl wordt aangeboden, mondeling al dan niet telefonisch maar ook schriftelijk middels een bevestiging via e-mail, via de website of via alle vormen van sociale media, of per post.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, kan Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden krijgen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal mijndrukker.nl aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. De algemene voorwaarden van mijndrukker.nl zijn immer in te zien via de website van mijndrukker.nl via https://www.mijndrukker.nl en deze worden dan ook geacht door Opdrachtgever te zijn ingezien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met mijndrukker.nl is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval mijndrukker.nl niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 11. Op deze Overeenkomst zijn tevens de Algemene Leveringsvoorwaarden van het KVGO (Leveringsvoorwaarden voor de Grafimediabranche, Gedeponeerd op 02-07-2019 onder nr. 41/2019 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam) van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door mijndrukker.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Er is slechts sprake van een Aanbod indien deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door mijndrukker.nl gedane Aanbod is vrijblijvend. mijndrukker.nl is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft mijndrukker.nl het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor mijndrukker.nl gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Producten en Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen mijndrukker.nl niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). mijndrukker.nl kan niet garanderen dat de kleuren van het drukwerk, de bedrukte producten en in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product of zoals middels een grafisch bestand door Opdrachtgever wordt beoogd of mag worden verwacht.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van mijndrukker.nl zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht mijndrukker.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 7. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Leveringen, aanbiedingen en acties zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van mijndrukker.nl heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan mijndrukker.nl te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, Whatsapp of andere sociale media vormen.
 2. mijndrukker.nl heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. mijndrukker.nl is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met mijndrukker.nl wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan mijndrukker.nl wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met mijndrukker.nl is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij mijndrukker.nl met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 8. Producten en diensten die wegens ( maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die mijndrukker.nl van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als mijndrukker.nl kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover mijndrukker.nl ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van mijndrukker.nl tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van mijndrukker.nl is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als mijndrukker.nl kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is mijndrukker.nl nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. mijndrukker.nl zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. mijndrukker.nl staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan mijndrukker.nl de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door mijndrukker.nl aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. mijndrukker.nl heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is mijndrukker.nl niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor mijndrukker.nl, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. mijndrukker.nl is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt mijndrukker.nl Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is mijndrukker.nl aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door mijndrukker.nl of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft mijndrukker.nl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan mijndrukker.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. mijndrukker.nl is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 9. mijndrukker.nl kan, indien daartoe opdracht is gegeven, bemiddelen bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van de feitelijke uitvoering van werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en/of zaken te leveren. Indien mijndrukker.nl bemiddelt bij de totstandkoming van een over meerdere overeenkomst met derden zijn hier immer de algemene voorwaarden van de derde op van toepassing.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door mijndrukker.nl verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat mijndrukker.nl niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. mijndrukker.nl is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is mijndrukker.nl verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door mijndrukker.nl voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. mijndrukker.nl kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is mijndrukker.nl gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan mijndrukker.nl.
 4. Opdrachtgever zal geen afbeeldingen en/of visuele inhoud aanbieden die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving. Daarnaast verzekert Opdrachtgever dat op de verstrekte afbeeldingen en/of visuele inhoud geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs- of intellectuele eigendomsrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de Koper.
 5. De afbeeldingen en/of teksten die door Opdrachtgever aangeleverd worden, worden automatisch verwerkt. Dit kan ten gevolge hebben dat eventuele fouten niet worden gecorrigeerd. Opdrachtgever is hier zelf verantwoordelijk voor bij het personaliseren van de producten.

 

Artikel 8 – Bedrukking

 1. mijndrukker.nl levert de producten met de eigenschappen die u op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.
 2. mijndrukker.nl zal zich inspannen om de bedrukking op de Producten zo gelijk mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid, desalniettemin kan de kleur, positie en grootte van de daadwerkelijke bedrukking afwijken van hetgeen op de website of door mijndrukker.nl aan Opdrachtgever verstrekte (voor)beelden middels digitale beelden (online, via social media of via e-mail) of middels het tonen van fysieke producten aan Opdrachtgever weergegeven wordt. Kleine afwijkingen kunnen nimmer een grond vormen voor het afkeuren van het afgeleverde Product.
 3. mijndrukker.nl kan indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst het ontwerp van de bestelling aanpassen. Een voorbeeld hiervan is het wijzigen van het format van teksten en afbeeldingen en het dikker maken van een tekst om deze beter zichtbaar te maken of wijzigingen aan de bestandsinhoud dan wel het uitvoeren van lithografische wijzigingen om de aangeleverde bestanden van Opdrachtgever op een naar eigen inzicht zo goed als mogelijke wijze op elke ondergrond af te drukken..
 4. Indien mijndrukker.nl van mening is dat de inhoud van de Overeenkomst ongepast is, kan mijndrukker.nl deze weigeren. Het is aan mijndrukker.nl om te bepalen of iets ongepast is.

 

Artikel 9 – Adviezen

 1. mijndrukker.nl kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal mijndrukker.nl de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door mijndrukker.nl verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van mijndrukker.nl verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien mijndrukker.nl wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door mijndrukker.nl gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van mijndrukker.nl kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal mijndrukker.nl schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel 10 – Zet- druk of andere proeven

 1. Opdrachtgever dient de ontvangen zet-, druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan mijndrukker.nl terug te sturen.
 2. Een proef in de vorm van een PDF dient gecontroleerd te worden met een Acrobat reader (overdrukvoorbeeld aanvinken, zie voorkeuren) of in de Acrobat professional en ook hier overdrukvoorbeeld aanzetten.
  Andere PDF-viewers voldoen niet aan de eisen van een grafische productie-workflow en elementen zoals transparantie, overdruk, kleurprofielen kunnen verkeerd worden weergegeven. Een beoordeling op die wijze zal door mijndrukker.nl dan ook niet als rechtsgeldig worden aanvaard.
  Opdrachtgever is verplicht op deze wijze ook een eventuele paginavolgorde te controleren.

Digitale proeven van mijndrukker.nl dienen door Opdrachtgever heel nauwkeurig op de aanwezigheid, de weergave en de positionering van alle elementen zoals teksten, beelden, logo’s, kleuren, kleurvlakken, lettertypen en andere elementen, alsmede het juist vertonen daarvan, gecontroleerd te worden.
In de digitale transitie van de door Opdrachtgever aangeleverde files naar deze drukproeven kunnen voor Opdrachtgever onwenselijke veranderingen of wijzigingen plaatsvinden waarvoor mijndrukker.nl niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

Een akkoord op de proeven van mijndrukker.nl, in digitale of fysieke zin, betekent dat het drukwerk alsmede bedrukte producten met toestemming van Opdrachtgever, als zodanig en binnen de algemeen geldende juridische grafische normen wordt geproduceerd.

 1. Goedkeuring van de proeven door Opdrachtgever geldt als erkenning dat de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd.
 2. mijndrukker.nl is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die worden ontdekt na goedkeuring.
 3. Elke op verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Al dan niet ISO-genormeerde kleurproeven, in welke vorm dan ook, zijn slechts een indicatie en bieden geen garantie voor de werkelijke kleurenweergave tijdens de productie of van het eindproduct.
 4. mijndrukker.nl is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Tevens is mijndrukker.nl niet aansprakelijk voor een andere weergave van het eindproduct ten opzichte van het aangeleverde bestand in verband met het in de basis foutief opmaken en/of aanleveren van de bestanden door Opdrachtgever.
 5. Elke op verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 11 – Afwijkingen

1.Kennelijke tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd worden voorbehouden. Tevens kan dit geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

 1. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk c.q. de geleverde/vervaardigde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt daaruit een representatieve steekproef in aanmerking genomen.
 2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk c.q. de geleverde/vervaardigde zaken, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 3. mijndrukker.nl is niet aansprakelijk voor een andere weergave van het eindproduct ten opzichte van het door Opdrachtgever aangeleverde bestand in verband met het in de basis foutief opmaken en/of aanleveren van de bestanden door Opdrachtgever.
 4. De kleuren op de afbeeldingen op de website en van de bedrukkingen kunnen afwijken ten gevolge van verschillen in beeldschermtype, beeldscherminstellingen en beeldschermkwaliteit. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de kleur, positie en grootte van de daadwerkelijke bedrukking kunnen afwijken van website of door mijndrukker.nl aan Opdrachtgever verstrekte (voor)beelden middels digitale beelden (online, via social media of via e-mail) of middels het tonen van fysieke producten aan Opdrachtgever.
 5. De afmetingen die getoond worden op de website zijn een indicatie en niet bindend. De maatvoering en afmetingen kunnen per merk en binnen een merk per artikel verschillen en onderling afwijken.
 6. mijndrukker.nl kan indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst het ontwerp van de bestelling aanpassen. Een voorbeeld hiervan is het wijzigen van het format van teksten en afbeeldingen en het dikker maken van een tekst om deze beter zichtbaar te maken of wijzigingen aan de bestandsinhoud dan wel het uitvoeren van lithografische wijzigingen om de aangeleverde bestanden van Opdrachtgever op een naar eigen inzicht zo goed als mogelijke wijze op elke ondergrond af te drukken..
 7. Indien mijndrukker.nl van mening is dat de inhoud van de Overeenkomst ongepast is, kan mijndrukker.nl deze weigeren. Het is aan mijndrukker.nl om te bepalen of iets ongepast is.
 8. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan, tenzij anders overeengekomen. Meer- of minderleveringen zullen niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
 • oplage tot 20.000 eenheden: 10%
 • oplage van 20.000 en meer: 5%

Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

 

Artikel 12 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, (kleur)proeven op papier of in digitale vorm niet tijdig heeft goedgekeurd, of aangeleverd op het daarvoor door mijndrukker.nl aangegeven adres, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot en/of de gehele betaling niet tijdig is ontvangen door mijndrukker.nl of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft mijndrukker.nl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan mijndrukker.nl aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door mijndrukker.nl bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is mijndrukker.nl gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. mijndrukker.nl spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan mijndrukker.nl.
 4. mijndrukker.nl spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
 5. Opdrachtgever dient na opleveren te onderzoeken of de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Opdrachtgever dient mijndrukker.nl binnen na aflevering op de hoogte te stellen van eventuele gebreken.
 6. In geval van een gebrek zal mijndrukker.nl tezamen met de inschakelde derde een nieuwe prestatie leveren, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 7. Het geleverde geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

 

Artikel 13 – Verpakking en transport

 1. mijndrukker.nl verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk (al dan niet door derden) te (laten) verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
 4. mijndrukker.nl kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade aan Producten of Diensten van Opdrachtgever die veroorzaakt worden door of tijdens het verpakken of transporteren van producten door derden aan Opdrachtgever.

 

Artikel 14 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. mijndrukker.nl is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van mijndrukker.nl, mijndrukker.nl een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 15 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. De facturering en betalingsherinneringen worden door mijndrukker.nl uitsluitend elektronisch aangeboden.
 2. mijndrukker.nl voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door mijndrukker.nl opgestelde (uren)registratie (nacalculatie).
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten kunnen aan Opdrachtgever worden doorberekend.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door mijndrukker.nl haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot of het volledige bedrag vooruit dient te betalen. Indien een voorschot of volledige vooruitbetaling is overeengekomen, dient Opdrachtgever het dit te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. mijndrukker.nl is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van mijndrukker.nl.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 10. Indien er niet expliciet een ander betalingstermijn is overeengekomen hanteert mijndrukker.nl een betalingstermijn van 14 dagen en is Opdrachtgever verplicht om binnen 14 dagen na de factuurdatum de betaling te voldoen.

 

Artikel 16 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal mijndrukker.nl zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien mijndrukker.nl meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 17 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. mijndrukker.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal mijndrukker.nl de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van mijndrukker.nl verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever mijndrukker.nl tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien mijndrukker.nl op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Indien het voor de uitoefening van de Overeenkomst nodig is om databestanden met persoonsgegevens te verwerken dan zal mijndrukker.nl dit doen conform de geldende AVG-richtlijnen. Databestanden van Opdrachtgever dienen beveiligd te zijn met een wachtwoord en het wachtwoord dient door mijndrukker.nl verkregen te worden middels de AVG-richtlijnen die daarvoor gelden ten behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden. mijndrukker.nl is niet aansprakelijk voor het lekken van datagegevens indien de databestanden van Opdrachtgever niet aan de vereiste AVG-richtlijnen voldoen.
 5. Voor het verwerken van persoonsgegevens in welke vorm dan ook dient tussen mijndrukker.nl en Opdrachtgever een verwerkersovereenkomst gesloten te worden. mijndrukker.nl is gerechtigd om de databestanden van Opdrachtgever door te spelen naar derden voor verwerking van de opdracht en waarmee mijndrukker.nl op haar beurt weer een verwerkersovereenkomst zal overeenkomen.

 

Artikel 18 – Opschorting en ontbinding

 1. mijndrukker.nl heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor mijndrukker.nl gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. mijndrukker.nl is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. mijndrukker.nl is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om mijndrukker.nl te vergoeden voor elk financieel verlies dat mijndrukker.nl lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 19 – Overmacht

 1. mijndrukker.nl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht-situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van mijndrukker.nl wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van mijndrukker.nl, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan mijndrukker.nl zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van mijndrukker.nl of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van mijndrukker.nl buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. mijndrukker.nl is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 20 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van mijndrukker.nl alleen geacht te bestaan indien mijndrukker.nl dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van mijndrukker.nl, is mijndrukker.nl uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever mijndrukker.nl binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en mijndrukker.nl deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat mijndrukker.nl in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door mijndrukker.nl leidt tot aansprakelijkheid van mijndrukker.nl, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens mijndrukker.nl. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. mijndrukker.nl sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. mijndrukker.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart mijndrukker.nl voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door mijndrukker.nl geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van mijndrukker.nl.
 6. Enige door mijndrukker.nl opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van mijndrukker.nl.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van mijndrukker.nl is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van mijndrukker.nl opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van mijndrukker.nl. mijndrukker.nl is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is mijndrukker.nl nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in mijndrukker.nl haar eigen advies.
 9. mijndrukker.nl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens mijndrukker.nl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van mijndrukker.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij mijndrukker.nl binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van mijndrukker.nl.

 

Artikel 21 – Geheimhouding

 1. mijndrukker.nl en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan mijndrukker.nl bekend gemaakt is en/of op andere wijze door mijndrukker.nl is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door mijndrukker.nl opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht mijndrukker.nl steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien mijndrukker.nl op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en mijndrukker.nl zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is mijndrukker.nl niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door mijndrukker.nl aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van mijndrukker.nl vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal mijndrukker.nl vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van mijndrukker.nl is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen mijndrukker.nl en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 22 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van mijndrukker.nl waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij mijndrukker.nl en/of de ingeschakelde derde(n) en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van mijndrukker.nl en/of de ingeschakelde derde(n) worden overgedragen aan Opdrachtgever, is mijndrukker.nl en/of de ingeschakelde derde(n) gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van mijndrukker.nl en/of de ingeschakelde derde(n) rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van mijndrukker.nl. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door mijndrukker.nl opgeleverde zaken, dient mijndrukker.nl expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van mijndrukker.nl en/of de ingeschakelde derde(n) rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 23 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan mijndrukker.nl verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan mijndrukker.nl zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart mijndrukker.nl van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart mijndrukker.nl voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart mijndrukker.nl voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan mijndrukker.nl verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 24 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van mijndrukker.nl of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@mijndrukker.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil mijndrukker.nl de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. mijndrukker.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 25 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen mijndrukker.nl en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. mijndrukker.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen mijndrukker.nl en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Edam, 22 maart 2021